1

Ra mắt Album Giai điệu tự hào

LP Đường em đi

Ra mắt 23.5.2017

1

Ra mắt 6.10.2015

1

Phát hành online từ 01/4/2015

ELLE Women In Music 2014

1

Fall – Winter Single

Lascia Chi’io Pianga

Phạm Thu Hà - Davines Hair Show

1

Single 2012

1

Spring Single 2013

Summer Single 2013

1

Album đoạt giải cống hiến của năm 2013