Gặp Gỡ Báo Chí công bố dự án “PTH Live Studio Sesion”